MEMENTO MORI

Toño de López

“cada cal coa súa noite / cada cal coa súa morte”, con estes versos de Celan entorna Toño de López (Pacios – O Incio, 1969) MEMENTO MORI: unha particular síntese da súa mirada sobre a morte que pode considerarse xa como o peche natural dunha serie de traballos que arricaban con Os esquencidos (2009).
Nesta nova edición de Alauda Negra, Toño de López conxuga distintos elementos da súa retórica persoal na procura dunha redución ao límite da experiencia do existir. Na idea dun intervalo do que agroma ese intersticio que completamos condensando actos e fracasos, derivas e afáns. MEMENTO MORI achégase á morte como “posibilidade do imposible” (Hegel), asumindo que a súa plusvalía é o relato enteiro do que fumos.

“Everyone with his night / everyone with his death”, with these verses by Celan surrounds Toño de López (Pacios – O Incio, 1969) MEMENTO MORI: a particular synthesis of his look at death that can already be considered the closing natural of a series of works that enriched with the forgotten ones (2009). In this new Alauda Negra´s issue, Toño de López combines different elements of his personal rhetoric in the search for a reduction to the limit of the experience of existince. In the idea of ​​an interval of what sharpens that interstice that we complete condensing acts and failures, drifts and eagerness. MEMENTO MORI approaches death as a “possibility of the impossible” (Hegel), assuming that its surplus value is the whole account of what we went.

ESGOTADO / OUT OF STOCK