BLOQUE

Iván Nespereira

Este proxecto de Iván Nespereira (Ourense, 1978) para Alauda Negra, “Bloque” é o xérmolo dun traballo maior baseado no seu interese pola nosa relación coa pedra como elemento que reviste diversas interpretacións e formas. A pedra como tótem taumatúrxico, recurso extractitvo venal, fundamento morfolóxico de certa ciencia e de certa idea da paisaxe, tamén. Iván Nespereira centra a súa atención na ambivalencia que pode resultar ao tomar esta variable presenza da pedra na actividade humana e que produce a acción mesma da súa interpretación dende a fotografía: o macro e o micro, horizontal e vertical, o concreto e o abstracto… “Bloque” provoca un imaxinario con densidade de fluxo (propio ou apropiado) neste xogo de dualismos e convoca á nosa mirada a penetrar as superficies e as ideas a través da pedra.

This project by Iván Nespereira (Ourense, 1978) for Alauda Negra, “Bloque” is the seed of a major work based on his interest in our relationship with Stone as an element that has different interpretations and forms. A stone as a thaumaturgic totem, a venal extractive resource, a morphological foundation of a certain science and a certain idea of the landscape, also. Iván Nespereira focuses his attention on the ambivalence that can result from or take this variable presencing from the earth to human activity and that produces the same action from its interpretation from photography: or macro and or micro, horizontal and vertical, or concrete and abstract … “Bloque” provokes an imaxinary with a density of flux (proper or appropriate) in this game of dualisms and summons our gaze to penetrate the surfaces and ideas through the stone.

ESGOTADO / OUT OF STOCK