FRICCIÓNS

Ariadna Silva Fernández

“Friccións» xurde no tempo convocado na efeméride do desastre do Prestige no pasado 2022; o evento a partir do que Ariadna Silva Fernández (A Estrada, 1996) constrúe este ensaio visual onde pulsa a memoria dun acontecimento sen huella nen marca biográfica algunha.

O tránsito entre o xogo e a prospección compón o espazo narrativo dunhas fotografías que non procuran unha reconstrucción documental. Son imaxes onde alumbra a evidencia dun conflicto epistemolóxico entre os límites da presencia naquelo que foi e a posibilidade dun relato que faga produtivo todo xesto que revele esa mesma fraxilidade da memoria e das súas formas.

“Frictions” arises in the time called for in the ephemeris of the Prestige disaster in the past 2022; the event from which Ariadna Silva Fernández (A Estrada, 1996) builds this visual essay where the memory of an event without any trace or biographical mark pulsates.

The transit between the game and the prospecting makes up the narrative space of some photographs that do not seek a documentary reconstruction. They are images that illuminate the evidence of an epistemological conflict between the limits of presence in what was and the possibility of a story that makes productive every gesture that reveals the same fragility of memory and its forms.